Love for KFUM København, håndbold

§ 1. Navn og hjemsted

Stk. 1. KFUM København, håndbold, er en selvstændig idrætsforening under Kristelig Forening for Unge Mænd, KFUM, Centralforeningen. Dens hjemsted er København.

Stk. 2. Foreningen er oprettet som selvstændig forening da KFUM’s Boldklub blev opdelt i selvstændige foreninger den 1. januar 2001. Håndbold var først på programmet i KFUM’s Boldklub den 16. marts 1921, der herefter regnes som foreningens stiftelsesdato.

§ 2. Formål

Stk. 1. Foreningens formål er at fremme interessen for håndbold blandt andet hos lokalområdets beboere, samt at skabe rammer om en sund menneskelig trivsel.

§ 3. Medlemmer

Stk. 1. I foreningen kan optages såvel aktive som passive drenge, piger, mænd og kvinder.

Stk. 2. Spørgsmålet om aktive medlemmers medlemskab af KFUM Centralforeningen er ordnet ved overenskomst med denne.

§ 4. Indmeldelse

Stk. 1. Indmeldelse sker skriftligt til KFUM København, håndbold.

Stk. 2. Indmeldelse er gældende for mindst den betalingsperiode hvor medlemmet bliver indmeldt.

§ 5. Udmeldelse

Stk. 1. Udmeldelse eller overgang til passivt medlemskab, skal ske skriftligt til foreningen, ved en ny betalingsperiodes start.

Stk. 2. Intet medlem som skylder i kontingent, kan udmelde sig før dette er betalt.

Stk. 3. Ved udmeldelse i løbet af en betalingsperiode, kan bestyrelsen beslutte, at en del af det betalte kontingent tilbagebetales.

§ 6. Kontingent

Stk. 1. For medlemskab af klubben betales kontingent, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af indmeldelsesgebyr, gebyr på rykkerskrivelser i forbindelse med kontingentrestance, og gebyr for medlemmer der ikke er tilmeldt betalingsservice eller anden af bestyrelsen bestemt betalingsform.

Stk. 2. For at fremme mulighederne for ungdomsspillere, arbejder foreningen aktivt for, at kontingent for ungdomsmedlemmer til og med 14 år, indeholder væsentlig rabat, hvis man dyrker flere idrætsgrene blandt KFUM foreninger i Emdrup.

Stk. 3. Kontingentet betales forud kvartalsvis. For nye medlemmers vedkommende i forbindelse med indmeldelsen.

Stk. 4. Hvis nogen er medlem af flere afdelinger under KFUM Centralforeningen, betales kun et kontingent til denne.

Stk. 5. Når særlige omstændigheder taler derfor, kan bestyrelsen meddele hel eller delvis kontingentfrihed, dog højst for et år ad gangen. Denne regel kan tages i anvendelse ved f.eks. længerevarende skader, graviditet, udlandsrejser m.m.

Stk. 6. Alle medlemmer skal være tilmeldt den af bestyrelsen bestemte betalingsordning.

Stk. 7. Kontingentrestance kan efter bestyrelsens beslutning medføre udelukkelse af klubben.

§ 7. Udelukkelse og karantæne

Stk. 1. Et medlem hvis adfærd i foreningen eller som repræsentant for denne skønnes uacceptabel, kan af bestyrelsen udelukkes eller idømmes karantæne i op til tre måneder.

Stk. 2. Et medlem, som udelukkes eller idømmes karantæne, har ret til at få sin sag behandlet og endeligt afgjort på foreningens førstkommende generalforsamling.

§ 8. Bestyrelsen

Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af formand, næstformand, kasserer, sekretær, ungdomsleder, ungdomsassistent, evt. forældrerepræsentant (formanden for en eventuel forældreforening), samt op til fem øvrige medlemmer.

Stk. 2 Bestyrelsesmøder er åbne for foreningens medlemmer. Bestyrelsen kan dog i særlige tilfælde vedtage at lukke bestyrelsesmøder eller dele af disse.

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 9. Tegningsregler

Stk. 1. Foreningen forpligtes ved formanden, næstformanden samt kassereren i forening. Ved væsentlige forpligtelser herunder køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves dog en generalforsamlingsbeslutning.

Stk. 2. Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 10. Ordinær generalforsamling

Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 15. juni.

Stk. 2. Indkaldelse til en generalforsamling med angivelse af dagsorden sker senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse, ved offentliggørelse på foreningens hjemmeside, samt ved opslag i klubbens lokaler.

Stk. 3. Dagsordenen for generalforsamlingen skal blandt andet indeholde

a) Valg af dirigent b) Aflæggelse af beretning for det forløbne år c) Regnskabsberetning for det seneste regnskabsår d) Behandling af indkomne forslag, herunder ændringer af kontingenter e) Valg af bestyrelsesmedlemmer f) Valg af revisor f) Eventuelt.

Stk. 4. Forslag der ønskes behandlet på en generalforsamling skal være stillet af bestyrelsen eller et stemmeberettiget medlem og være bestyrelsen i hænde senest otte dage inden generalforsamlingen. Forslaget skal, såfremt det ikke har været anført i den udsendte dagsorden, meddeles ved opslag i klubbens lokaler senest fem dage før generalforsamlingens afholdelse. Dette gælder dog ikke forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer, der kan stilles på selve generalforsamlingen.

§ 11. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen beslutter det, eller senest fire uger efter at mindst ti stemmeberettigede medlemmer overfor bestyrelsen fremsætter skriftlig begæring herom, med forslag til dagsorden.

Stk. 2. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden sker skriftligt med mindst otte dages varsel til alle stemmeberettigede medlemmer.

§ 12. Adgang, stemmeret og valgbarhed

Stk. 1. Adgang til generalforsamlinger har alle medlemmer af foreningen, samt medlemmer af en eventuel forældreforening.

Stk. 2. Stemmeret på generalforsamlinger har alle aktive såvel som passive medlemmer over 16 år, når de har været medlem mindst de seneste seks måneder og er ajour med kontingentbetalingen. Alle stemmeberettigede medlemmer er valgbare til bestyrelsen.

§ 13. Afstemningsregler og beslutningsdygtighed

Stk. 1. En lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

Stk. 2. Afgørelser sker ved simpelt stemmeflertal. Se dog § 17 og § 19.

Stk. 3. I tilfælde af stemmelighed ved valg til bestyrelse foretages omvalg mellem de pågældende. Er der stadig stemmelighed foretages der lodtrækning.

Stk. 4. Afstemninger skal, hvis blot et stemmeberettiget medlem ønsker det, foretages skriftligt.

§ 14. Supplering

Stk. 1. Afgår et bestyrelsesmedlem i perioden mellem to generalforsamlinger kan bestyrelsen supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling.

§ 15. Lønnede medarbejdere

Stk. 1. Bestyrelsen ansætter og afskediger lønnede ledere og medarbejdere.

§ 16. Regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. Over klubbens indtægter, udgifter, aktiver og passiver føres regnskab efter almindeligt anerkendte regnskabsprincipper.

Stk. 3. Årsregnskabet der revideres af en af KFUM Centralforeningen udpeget revisor, skal være forelagt bestyrelsen i revideret stand senest 1. maj til underskrift af formand og kasserer.

Stk. 4. Kassereren skal ved hvert bestyrelsesmøde underrette bestyrelsen om foreningens øjeblikkelige økonomiske stilling.

§ 17. Lovændringer

Stk. 1. Forslag til ændringer i eller tillæg til disse love, skal angives som særskilt punkt på dagsordenen for generalforsamlingen.

Stk. 2. Forslaget er vedtaget, når mindst to tredjedele af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor og KFUM Centralforeningen godkender beslutningen.

§ 18. Spillernåle og æresnåle

Stk. 1. Spillernåle og æresnåle uddeles af bestyrelsen efter regler fastsat af denne.

Stk. 2. Indehavere af foreningens spillernåle og æresnåle pr. 1/1-2001 regnes de, der tidligere har modtaget disse som medlemmer af håndboldafdelingen i KFUM’s Boldklub.

§ 19. Opløsning

Stk. 1. Forslag om opløsning af foreningen skal angives som særskilt punkt på dagsordenen for en generalforsamling og er vedtaget, når mindst tre fjerdedele af de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor, og KFUM Centralforeningen efterfølgende godkender beslutningen.

Stk. 2. I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens ejendele KFUM Centralforeningen.

 

-----

 

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling i KFUM’s Boldklubs håndboldafdeling den 1. november 2000, samt på KFUM’s Boldklubs ekstraordinære årsmøde den 16. november 2000.

Lovændringer på generalforsamlingen 2003:

Indkaldelse til en generalforsamling med angivelse af dagsorden sker senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse ved offentliggørelse på foreningens hjemmeside, samt ved opslag i klubbens lokaler.

Lovændringer på generalforsamlingen 2007:

§ 8. Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af formand, næstformand, kasserer, sekretær, ungdomsleder, ungdomsassistent, evt. forældrerepræsentant (formanden for en eventuel forældreforening) samt op til fem øvrige medlemmer.

Lovændringer på generalforsamlingen 2012:

§ 6. Stk. 5. Når særlige omstændigheder taler derfor, kan bestyrelsen meddele hel eller delvis kontingentfrihed, dog højst for et år ad gangen. Denne regel kan tages i anvendelse ved f.eks. længerevarende skader, graviditet, udlandsrejser m.m.

Lovændringer på generalforsamlingen 2015:

§ 6 Kontingent. Stk. 1. For medlemskab af klubben betales kontingent, hvis størrelse fastsættes af klubbens generalforsamling. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af indmeldelsesgebyr, gebyr på rykkerskrivelser i forbindelse med kontingentrestance og gebyr for medlemmer der ikke er tilmeldt betalingsservice.

Stk. 6. Alle medlemmer skal være tilmeldt betalingsservice i forbindelse med kontingentbetaling.

Lovændring på generalforsamling 2016:

§ 10. Ordinær generalforsamling. Stk. 3. Dagsordenen for generalforsamlingen skal blandt andet indeholde

a) Valg af dirigent b) Aflæggelse af beretning for det forløbne år c) Regnskabsberetning for det seneste regnskabsår d) Behandling af indkomne forslag, herunder ændringer af kontingenter

e) Valg af bestyrelsesmedlemmer f) Valg af revisor

g) Eventuelt

Lovændring på generalforsamling 2017:

§ 4 stk. 2. Ændres til: "Indmeldelse er gældende for mindst den betalingsperiode hvor medlemmet bliver indmeldt." § 6 stk. 1. Ændres til: "For medlemskab af klubben betales kontingent, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af indmeldelsesgebyr, gebyr på rykkerskrivelser i forbindelse med kontingentrestance, og gebyr for medlemmer der ikke er tilmeldt betalingsservice eller anden af bestyrelsen bestemt betalingsform." § 6 stk. 3. Ændres til: "Kontingentet betales forud kvartalsvis. For nye medlemmers vedkommende i forbindelse med indmeldelsen." § 6 stk. 6. Ændres til: "Alle medlemmer skal være tilmeldt den af bestyrelsen bestemte betalingsordning."

KFUM København Håndbold | Nøkkerosvej 23 | 2400 København NV | kontakt@kfumhaandbold.dk